KİŞİSEL GELİŞİM,YAŞAM KOÇLUĞU,AİLE KOÇLUĞU, EĞİTİM KOÇLUĞU VE KURUMSAL DANIŞMANLIK

Üyelik Girişi
Site Menüsü
Videolar
Site Haritası
YAZARSANIZ YAYINLARIZ
Yazı ve makalelerinizi bize gönderirseniz yayınlamaktan mutluluk duyarız.
YÖRÜNGE GELİŞİM
Kurumsal Eğitimlerinizde Sizinleyiz.
YÖRÜNGE GELİŞİM
0553 360 97 85
GÜNÜN SÖZÜHep denedin;
Hep yenildin.
Yine dene;
Yine yenil.
Hemde daha iyi yenil.
S.Becket.

Özel Öğretim Kurumu Açma Şartları

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.maddesi gereği;

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 3 üncü maddesi hükmü doğrultusunda özel öğretim kurumlarına kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir;

a) Form dilekçe (EK-1)(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ekinde bulabilirsiniz)

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı beyanı.(Kurucu ya da temsilcisinin normal bir A4 kağıda kendi el yazısı ya da bilgisayarla yazılmış ve ıslak imzası ile imzalanmış beyanı yeterli)

c) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.(Kurum bir vakıf ya da şirket tarafından açılıyor ise; şirketin ana sözleşmesi ya da vakfın tüzüğünün hazırlanması ve sözleşme ve tüzükte şirketin ya da vakfın özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağının belirtilmesi ve bunun Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanması gerekir)

ç) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.(Yine kurum bir şirket ya da vakıf tarafından açılıyor ise yönetim kurulunun toplanarak bir kurucu temsilcisi belirlemesi ve kurucu temsilcisinin özel öğretim kurumu açma, kapatma ve nakil ve devir etme yetkisine sahip olduğunun belirlenmesi ve toplantı kararının tüm yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanması gerekir)

d) Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı ve okul olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği( Bu plan her kat için üçer adet çizdirilir ve bölümler ve bölümlerin ebatları açıkça yazılır)

e) Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan üç nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve CD’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı.(Eğer resmi ve benzeri okulların yönetmeliğini uygulamak istiyorsanız bu yönetmeliklerin uygulanacağının kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından yazılı olarak beyan edilmesi gerekir, farklı bir yönetmelik uygulanacak ise hazırlanan yönetmelik taslağı ve CD’si Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanır)

f) Çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları ve hizmet içi eğitim merkezlerinin uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı.(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı sitesinden bulunabilir)

g) Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere üç nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve CD’si.

ğ) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı.

h) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.(Kira kontratı için noter onayı gerekmez)

ı) Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü.

i) Sağlık meslek lisesi açacakların, okulun açılacağı ildeki hastanede öğrencilerinin eğitim göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına ilişkin hastane yönetimi ile yapılan protokol.

j) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel öğretim kurumları için ayrıca, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulu izninin sureti.

k) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.(Bina 6 mart 2007 tarihinden önce yapılmış ise binanın projesini çizen mimar veya yetkili poreje büroları (İnşaat mühendisliği ve mimarlık büroları)ve üniversitelerin inşaat mühendislikleri bölümlerinden deprem raporu alınır)

l) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.(Halk Sağlığı Müdürlükleri verecek)

m) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.(Bağlı bulunan Beleyide Başkanlığı verecek)

n) Milletlerarası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın diğer ülke veya ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan alınan belge.

Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, ikinci fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir. Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.Kurum açma işlemi başlatılmış olur.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam94
Toplam Ziyaret33365
Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 32° 19°
Saat
YÖRÜNGE GELİŞİMKURUMSAL VE BİREYSEL EĞİTİMLERİNİZDE SİZİNLEYİZ

GSM:0553 3609785

E Posta:
yorungegelisim@gmail.com